Regulamin


Sklep internetowy AQUAFLOR.PL
jest własnością firmy AQUAFLOR Michał Kania ul. Korfantego 13, 41-707 Ruda Śląska NIP 641-230-55-22
Aquaflor.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie aquaflor.pl, prowadzony przez AQUAFLOR Michał Kania z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Korfantego 13 dalej zwany jako sklep.

Poniższy regulamin dotyczy konsumentów w myśl ustawy art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 
I. ZAKUPY , PŁATNOŚCI ,  DOSTAWA TOWARU

1.Oferowany przez nas towar można zamówić wysyłkowo bądź odbierając osobiście w sklepie stacjonarnym.
2. Umowa kupna/sprzedaży zawarta pomiędzy Konsumentem, a AQUAFLOR Michał Kania dotycząca zakupu danego produktu na Stronie internetowej www.aquaflor.pl ma charakter terminowy i trwa do czasu realizacji zamówienia przez Sprzedającego. Miejscem spełnienia świadczenia dokonanych zakupów produktów na Stronie internetowej www.eledomo.pl jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta.
3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Sklep są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu.
4. Zakupów w sklepie internetowym może dokonywać osoba fizyczna pełnoletnia lub osoba prawna [dalej: Konsument].
5. Zamówienia zostają dostarczone do odbiorcy w terminie 1-2 dni, pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie lub u dostawców, w przeciwnym przypadku termin i sposób realizacji ustalany jest indywidualnie nie dalej niż 30 dni (np. realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania).
6. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego www.aquaflor.pl nie wymaga rejestracji.
7. Konsument, w celu złożenia zamówienia, może się również zarejestrować się na stronie Sklepu, na której zostanie utworzone indywidualne konto. Konsument ma możliwość dostępu do konta poprzez zalogowanie się, podczas którego Konsument, podaje hasło.
8. Konsument zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa posiadanych haseł i kont przed dostępem osób nieuprawnionych.
9. Sklep umożliwia Konsumentowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji.
10. Na każdy zakupiony towar wystawiamy paragon lub na życzenie fakturę VAT . Aby otrzymać fakturę VAT dla firmy prosimy podać nazwę firmy, jej adres i numer NIP.
11.Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
12.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
13.Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
14.Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: AQUAFLOR Michał Kania ul. Korfantego 13, 41-707 Ruda Śląska lub elektronicznie na adres sklep@aquaflor.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji AQUAFLOR Michał Kania traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
15. Formy płatności:

Zapłata za zamówienia wysyłkowe może odbywać się na następujące sposoby:
Dodatkowo szczegółowo informujemy o nich w koszyku podczas dokonywania zakupów.
 1) tradycyjny przelew na konto
AQUAFLOR Michał Kania
ul. Korfantego 13, 41-707 Ruda Śląska
ING Bank Śląski
nr konta: PL 55 1050 1331 1000 0090 7648 9153
wpłata jest zaksięgowana zwykle na następny dzień roboczy

2) płatność elektroniczna, płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.
wpłata jest zaksięgowana natychmiastowo

3) pobranie
płatność przy odbiorze przesyłki 
płacą Państwo kurierowi w momencie odbioru paczki

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayLane sp. z o.o
 
16. Klienci mają możliwość korzystania z aquafloro.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w eledomo.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na aquaflor.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z AQUAFLOR Michał Kania dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których AQUAFLOR Michał Kania jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

17. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w aquaflor.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a aquaflor.pl., której przedmiotem są usługi świadczone przez AQUAFLOR Michał Kania, na warunkach określonych w Regulaminie.

18. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w aquaflor.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z aquaflor.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

19. Wszystkie produkty dostępne w aquaflor.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

20. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych aquaflor.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

21. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach aquaflor.pl, AQUAFLOR Michał Kania może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe.

22. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w aquaflor.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
23. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu aquaflor.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu aquaflor.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
24. Umowa sprzedaży produktów pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Konsumenta od Sprzedawcy informacji o przyjęciu jego oferty.
25. Po złożeniu u Sprzedawcy zamówienia przez Konsumenta, Konsument otrzyma od Sprzedawcy informację mailową potwierdzającą otrzymanie oferty na adres podany w formularzu rejestracji.
26. Sprzedawca wyda towar Konsumentowi, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej w wyniku indywidualnych ustaleń. W razie opóźnienia Sprzedawcy Konsument może wyznaczyć dodatkowy termin realizacji zamówienia lub odstąpić od umowy.
27. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego przez Konsumenta zamówienia, a wynikających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Konsument, bądź powstałych w skutek okoliczności, za które Sprzedawca i Konsument nie ponoszą odpowiedzialności, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub (w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym) odstąpienia od umowy z Konsumentem, ale po uprzednim powiadomieniu Konsumenta.
28. W sklepie nie ma towarów w cenie 0 zł, jeżeli taka cena jest widoczna dla Konsumenta Sklepu oznacza to, że wystąpił błąd techniczny niezależny od Sprzedającego. Konsument po zauważeniu takiego błędu powinien skontaktować się mailowo lub telefonicznie ze Sprzedającym w celu ustalenia prawidłowej ceny produktu oraz poprawnego złożenia zamówienia.
29.Przesyłki kurierskie powinny zostać odebrane przez Konsumenta w ciągu kolejnych 4 dni roboczych, liczonych od dnia przesłania przez Sprzedającego powiadomienia e-mail o wysłaniu towaru. Jeśli w ciągu kolejnych 2 dni roboczych przesyłka nie zostanie dostarczona pod wskazany w zamówieniu adres, Konsument powinien powiadomić o tym Sprzedającego, który zobowiązany jest do ustalenia losów przesyłki.
30. Konsument zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki i jej prawidłowej zawartości. Jeżeli Konsument zauważy szkodę powstałą w czasie transportu należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera oraz niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Sprzedającego, który udzieli dalszych informacji.
31. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki przez Konsumenta (Kupującego) traktowana jest jako rezygnacja z zakupu. Nie odebranie przesyłki przez kolejne 4 dni robocze od pierwszej próby jej dostarczenia traktowane jest również jako odmowa przyjęcia przesyłki. Konsument zobowiązany jest w takim wypadku do pokrycia kosztów manipulacyjnych tj. kosztów transportu poniesionych przez Sprzedającego (w tym opłatę za zwrot przesyłki do nadawcy) na rachunek bankowy Sprzedającego na podstawie wezwania przesłanego Konsumentowi na adres e-mail podany w zamówieniu. Po zaksięgowaniu opłaty manipulacyjnej Sprzedający wystawi Konsumentowi paragon lub na życzenie fakturę VAT.
32. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Konsumenta lub niedokładnego adresu dostawy. W przypadku konieczności zmiany adresu dostawy, Sprzedający może ubiegać się od Konsumenta zwrotu dodatkowo poniesionych kosztów z tytułu przekierowania przesyłki na inny (prawidłowy) adres.
33. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu zakupowego, pomiędzy Sklepem, a Konsumentem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach Konsument będzie otrzymywał na podany przy rejestracji adres e-mail wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów oraz statusu zamówienia.
34. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Konsumenta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Konsumenta.
35. Konsument dokonując zakupów w Sklepie ma możliwość wyboru sposobu dostawy.


II. WARUNKI GWARANCJI, SERWIS
1. Każdy oferowany towar posiada gwarancję producenta wynoszącą 24 miesiące obowiązującą na terenie Polski. Wszystkie towary dopuszczone zostały do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.
2. Podstawą do złożenia reklamacji jest posiadanie dokumentu potwierdzającego zakup ( potwierdzenie zamówienia , wpłaty , faktura VAT).
3. Wszystkie problemy techniczne są rozwiązywane przez Dział Serwisu z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul.Korfantego 13 . Pytania dotyczące awarii lub niezgodności towaru z zamówieniem, należy kierować do pracowników działu telefonicznie: 503-539-566 lub mailowo na adres: sklep@aquaflor.pl
4.Wszystkie produkty zakupione w Sklepie podlegają wymianie, jeśli posiadają wady fabryczne i/lub towar jest niezgodny z zamówieniem wyszczególnionym na dowodzie zakupu ( faktura VAT).
Jeśli otrzymali Państwo towar niezgodny z zamówieniem,  reklamacja będzie uwzględniona tylko w przypadku nieużywanych (nie noszących śladów montażu lub użytkowania) produktów.
Jeśli ilość lub rodzaj towaru w przesyłce nie zgadza się z zamówieniem , Konsument musi zgłosić reklamację w terminie 2 dni od otrzymania przesyłki. Sprzedający zweryfikuje zawartość wysłanej paczki na podstawie nagrań z procesu pakowania.
5.Procedura reklamacyjna :
Celem zareklamowania produktu objętego gwarancją należy wysłać go na adres firmy:
AQUAFLOR.PL  SERWIS
Ul.Korfantego 13
41-707 Ruda Śląska
2. Prosimy o pisemne podanie objawów uszkodzenia , prosimy o wypełnienie formularza serwisowego z zakładki serwis.
3. Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia wpłynięcia reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Sklep powiadomi Konsumenta o sposobie rozpatrzenia reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Sprzedający naprawi produkt lub wymieni go na nowy . Jeżeli naprawa i wymiana produktu nie będzie możliwa Sklep zaproponuje obniżenie jego ceny (obniżona kwota powinna pozostać w takiej samej proporcji do ceny wynikającej z umowy, jaką ma wartość towaru z wadą do wartości rzeczy bez tej wady);
5. W przypadku wyboru przez Konsumenta określonego sposobu  postępowania w ramach procedury reklamacyjnej Sprzedawca może nie wykonać sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w przypadku kiedy wybór Konsumenta jest niemożliwy do spełnienia przez Sprzedawcę lub kiedy wymagałoby to nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta, Sklep zwraca koszty odesłania reklamowanego produktu poleconą przesyłką ekonomiczną za pośrednictwem Poczty Polskiej.
7. W przypadku zwrotu należności za wadliwy towar, pieniądze są zwracane przelewem bankowym na podany przez Konsumenta numer konta . Zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
8. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, Kupujący może w terminie 14 dni od otrzymania decyzji Działu Serwisu ubiegać się o zwrot produktu, który zostanie odesłany do Konsumenta na adres Konsumenta na jego koszt.
9. W przypadku zaginięcia przesyłki w czasie transportu do Konsumenta procedura reklamacyjna, jest uruchamiana po 14 dniach roboczych od momentu wysłania zamówienia.
 
III. ZWROT TOWARU
1. Konsument może zrezygnować z zakupu towaru w Sklepie bez podania przyczyny zarówno przed wysyłką zamówienia, jak i po otrzymaniu towaru w okresie 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przed wysyłką produktu, Konsument powinien poinformować o tym Sklep korzystając z treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub przesyłając równoznaczną informację na adres e-mail: sklep@aquaflor.pl
3. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
4. Zwracany kompletny produkt (w opakowaniu) razem z otrzymanym dowodem zakupu oraz wypełnionym dokumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy (zawierającym numer konta, na które zostaną przesłane pieniądze) należy w ciągu 14 dni (od dnia zgłoszenia zwrotu) odesłać do Sklepu na adres:
AQUAFLOR.PL  SERWIS
Ul.Korfantego 13
41-707 Ruda Śląska

Konsument ma 14 dni na zwrot towaru zgodnie z zadeklarowanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
5. Do czasu zwrócenia towaru Sprzedającemu, na Konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem i to on ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne zmniejszenie wartości towaru, będące następstwem zachowania, które wykracza poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z produktem.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedający zwróci Konsumentowi należności za odesłany towar.
8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy zgodnie z Art. 34 ust.2 Ustawy o prawach konsumenta.
9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego , Sprzedający nie zwróci konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów Art.33 Ustawy o prawach konsumenta.
10. Jeśli Konsument zwraca tylko część produktów z zamówienia, po zaksięgowaniu zwrotu, Konsumentowi zostanie wysłana korekta dokumentu zakupy drogą mailową za pozostałe produkty, których Konsument nie zwraca. Zwrot kosztów nastąpi po przesłaniu Sprzedającemu potwierdzenia mailowego otrzymania korekty faktury.
11. Odstąpienie od umowy nie dotyczy przypadków wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
12. Szczegółowe informacje jak zwrócić towar znajdują się pod adresem : http://aquaflor.pl/content/11-zwroty

IV. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
1. Podane przez Klientów dane osobowe AQUAFLOR Michał Kania ul.Korfantego 13, 41-707 Ruda Śląska zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w aquaflor.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w aquaflor.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez AQUAFLOR Michał Kania

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
2. AQUAFLOR Michał może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach aquaflor.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez AQUAFLOR Michał Kania który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w aquaflor.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

3. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez AQUAFLOR Michał Kania w ramach aquaflor.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 
Załącznik nr 1 do regulaminu.
Wypowiedzenie umowy zawartej na odległość - zwrot towaru.
1. 1. Konsument może zrezygnować z zakupu towaru w Sklepie bez podania przyczyny zarówno przed wysyłką zamówienia, jak i po otrzymaniu towaru w okresie 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przed wysyłką produktu, Konsument powinien poinformować o tym Sklep korzystając z treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub przesyłając równoznaczną informację na adres e-mail: sklep@aquaflor.pl
3. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
4. Zwracany kompletny produkt (w opakowaniu) razem z otrzymanym dowodem zakupu oraz wypełnionym dokumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy (zawierającym numer konta, na które zostaną przesłane pieniądze) należy w ciągu 14 dni (od dnia zgłoszenia zwrotu) odesłać do Sklepu na adres:
AQUAFLOR Michał Kania ul.Korfantego 13, 41-707 Ruda Śląska
Konsument ma 14 dni na zwrot towaru zgodnie z zadeklarowanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
5. Do czasu zwrócenia towaru Sprzedającemu, na Konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem i to on ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne zmniejszenie wartości towaru, będące następstwem zachowania, które wykracza poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z produktem.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedający zwróci Konsumentowi należności za odesłany towar.
8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy zgodnie z Art. 34 ust.2 Ustawy o prawach konsumenta.
9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego , Sprzedający nie zwróci konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów Art.33 Ustawy o prawach konsumenta.
10. Jeśli Konsument zwraca tylko część produktów z zamówienia, po zaksięgowaniu zwrotu, Konsumentowi zostanie wysłana korekta dokumentu zakupy drogą mailową za pozostałe produkty, których Konsument nie zwraca. Zwrot kosztów nastąpi po przesłaniu Sprzedającemu potwierdzenia mailowego otrzymania korekty faktury.
11. Odstąpienie od umowy nie dotyczy przypadków wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 
Załącznik nr 2 do regulaminu.
Polityka Ochrony Prywatności

1. AQUAFLOR Michał Kania oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. AQUAFLOR Michał Kania oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności AQUAFLOR Michał Kania oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. AQUAFLOR Michał Kania oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem aquaflor.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w aquaflor.pl jest:

a. AQUAFLOR Michał Kania - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez AQUAFLOR Michał Kania
b. Sklep AQUAFLOR Michał Kania - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, AQUAFLOR Michał Kania udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów aquaflor.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością AQUAFLOR Michał Kania oraz Sklepu w zakresie aquaflor.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach aquaflor.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać aquaflor.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w aquaflor.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez AQUAFLOR Michał Kania informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez AQUAFLOR Michał Kania oraz Sklep i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez AQUAFLOR Michał Kania lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z aquaflor.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, AQUAFLOR Michał Kania lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w aquaflor.pl lub w Sklepie, są przekazywane serwisowi tpay.com  jako Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980.00 PLN (wpłacony w całości). oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Tpay płatności za nabyte w aquaflor.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w aquaflor.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

11. AQUAFLOR Michał Kania oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy AQUAFLOR Michał Kania lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez AQUAFLOR Michał Kania lub Sklep danych osobowych innemu niż AQUAFLOR Michał Kania lub Sklep administratorowi danych.

12. AQUAFLOR Michał Kania oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. AQUAFLOR Michał Kania oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 3 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. AQUAFLOR Michał Kania lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec AQUAFLOR Michał Kania lub Sklepu, lub też gdy AQUAFLOR Michał Kania lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w aquaflor.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

14. AQUAFLOR Michał Kania wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

15. AQUAFLOR Michał Kania stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z aquaflor.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z aquaflor.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.
 
Życzymy udanych zakupów
AQUAFLOR Michał Kania