Polityka Ochrony Prywatności


1. AQUAFLOR Michał Kania oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. AQUAFLOR Michał Kania oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności AQUAFLOR Michał Kania oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. AQUAFLOR Michał Kania oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem aquaflor.pl.
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w aquaflor.pl jest:
a. AQUAFLOR Michał Kania - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez AQUAFLOR Michał Kania
b. Sklep AQUAFLOR Michał Kania - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.
3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, AQUAFLOR Michał Kania udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów aquaflor.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością AQUAFLOR Michał Kania oraz Sklepu w zakresie aquaflor.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach aquaflor.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
6. Klienci mogą przeglądać aquaflor.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w aquaflor.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez AQUAFLOR Michał Kania informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez AQUAFLOR Michał Kania oraz Sklep i za zgodą Klientów.
9. W przypadku uzyskania przez AQUAFLOR Michał Kania lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z aquaflor.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, AQUAFLOR Michał Kania lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w aquaflor.pl lub w Sklepie, są przekazywane serwisowi tpay.com  jako Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980.00 PLN (wpłacony w całości). oraz następuje:
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Tpay płatności za nabyte w aquaflor.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w aquaflor.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
11. AQUAFLOR Michał Kania oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy AQUAFLOR Michał Kania lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez AQUAFLOR Michał Kania lub Sklep danych osobowych innemu niż AQUAFLOR Michał Kania lub Sklep administratorowi danych.
12. AQUAFLOR Michał Kania oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. AQUAFLOR Michał Kania oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 3 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. AQUAFLOR Michał Kania lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec AQUAFLOR Michał Kania lub Sklepu, lub też gdy AQUAFLOR Michał Kania lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w aquaflor.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
14. AQUAFLOR Michał Kania wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
15. AQUAFLOR Michał Kania stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z aquaflor.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z aquaflor.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.
16.Jeżeli strona www nie wymaga akceptacji przez klienta (zaznaczenia w formie checkboxa) klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w momencie np. zakładania konta albo składania zamówienia, to w polityce prywatności powinien znaleźć się zapis w rodzaju: "Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : .... (np. imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania, itp.). Dane będą przetwarzane przez ... (nazwa merchanta) w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.